Novinky
Certifikácia e-shopu

Na zaklade vykonaného auditu e-shopu nám udelili certifikát nakupuj bezpečne.

viac
AKCIE

Zákazníkom ponúkame skutočné a okamžité zľavy z tovaru. U nás nezbierate žiadne body, ale pri registrácii získate zľavu 5% na celý sortiment (po prihlásení do svojho účtu už vidíte ceny po zľave)....

viac

Všeobecné obchodné podmienky

Úvod Dodanie tovaruVšeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky predaja spoločnosti

AETAS s.r.o., IČO: 47 614 757, IČ DPH: SK 2023999153

 

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

1.1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou AETAS s.r.o., Kúpeľná 147/32, Kováčová, 962 37, (ďalej len prevádzkovateľ) ktoré budú uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu WWW.CAJE-SYPANE.SK , (ďalej len obchod).
1.2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu. Do spôsobu objednávky taktiež spadá objednávka v e-mailovej alebo písomnej forme.
1.3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár (poprípade e-mail), obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu. To isté platí aj pre písomnú formu objednávky.
1.4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
1.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov a služieb ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ak kupujúcim je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, a tie jej neslúžia na výkon zamestnania alebo podnikania, rozumie sa v zmysle platných predpisov spotrebiteľ. Predávajúci je podnikateľ, ktorý ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby a koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 

 

1a. Definícia a vymedzenie pojmov

 

Predávajúci:
Spoločnosť AETAS s.r.o., so sídlom Kúpeľná 147/32, 962 37 Kováčová, IČO 47614757, adresa elektronickej pošty: info@nabytokaetas.sk, adresa internetovej stránky: www.caje-sypane.sk, (ďalej len prevádzkovateľ).

Záujemca:
Plnoletá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem kúpiť tovar ponúkaný  predávajúcim a vstúpiť do záväzkovo-právneho vzťahu s predávajúcim, pričom ešte neodoslala kompletne vyplnenú objednávku.

Kompletne vyplnená objednávka:
Záujemcom úplne vyplnená objednávka (zodpovedané a uvedené všetky povinné údaje vyžadované predávajúcim) nachádzajúca sa na webovej stránke prevádzkovateľa, pričom týmto odoslaním objednávky alebo poskytnutím povinných údajov poverenému zamestnancovi prevádzkovateľa, ktorý v mene záujemcu vyplnil kompletne vyplnenú objednávku.

 

Zákazník potvrdil, že:

bol oboznámený s obchodnými podmienkami (ďalej len OP) v aktuálnom znení, preštudoval si ich obsah, s ich obsahom súhlasil, zaviazal sa ich dodržiavať a postupovať v súlade s nimi.


Kupujúci:
Plnoletá fyzická alebo právnická osoba využívajúca tovar na iný účel ako na podnikanie alebo na iný účel ako výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania nachádzajúceho sa na stránke predávajúceho odoslala kompletne vyplnenú objednávku (ďalej tiež aj ako „Spotrebiteľ“).
Plnoletá fyzická alebo právnická osoba využívajúca tovar na účely podnikania a/alebo na výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania nachádzajúceho sa na stránke predávajúceho odoslala kompletne vyplnenú objednávku (ďalej tiež ako „Podnikateľ“).

Zmluva:
Kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej aj ako „Zmluvné strany“), ktorej predmetom je kúpa zvoleného tovaru kupujúcim a predaj vrátane dodania tohto tovaru predávajúcim. Zmluva je uzavretá odoslaním kompletne vyplnenej objednávky prevádzkovateľovi, zaslaním potvrdenia o dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a nevyužitím postupu predávajúceho podľa odseku 4. a 5. článku Ia. týchto OP.

Tovar:
Všetky produkty, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke prevádzkovateľa, a ktoré si môže kupujúci v súlade so zmluvou a OP kúpiť; taktiež kupujúcim zvolené položky po odoslaní kompletne vyplnenej objednávke, ktoré predstavujú predmet kúpy kupujúceho a predaja predávajúceho; jednotlivé položky tovaru sú na webovej stránke prevádzkovateľa zobrazené aj prostredníctvom fotografie, pričom však farebnosť fotografií je približná a závislá na individuálnom nastavení monitoru záujemcu/kupujúceho.


Doručenie tovaru:

Dodanie tovaru prevádzkovateľom kupujúcemu na ním zvolené miesto určenia, uvedené v kompletne vyplnenej objednávke - doprava tovaru.


Dobierka:
Spôsob doručenia tovaru, pri ktorom kupujúci uhrádza cenu tovaru až pri jeho prevzatí. Tovar je doručovaný prostredníctvom kuriérskej služby zvolenej predávajúcim.


Cena tovaru:

Hodnota tovaru je uvedená v mene € s 20% resp. 10% DPH, uvedená v popise tovaru pri každej jeho jednotlivej položke na webovej stránke predávajúceho, ak nejde o zobrazenie jednotlivej položky. V kompletne vyplnenej objednávke ide o súčet cien za jednotlivé položky tovaru, pričom všetky ceny sú uvedené s DPH; tento súčet cien je uvedený bez ceny za doručenie.


Cena za doručenie tovaru:

Cena zvoleného spôsobu doručovania, pričom cena za doručenie tovaru zahŕňa cenu za dopravu a cenu za zabalenie tovaru. Aktuálny cenník za doručenie tovaru (poštovného) je uverejnený a dostupný na webových stránkach predávajúceho v časti poštovné a doručenie zásielky.


Konečná cena:

Finálna cena, ktorú zaplatí kupujúci; je to cena za jednotlivé položky tovaru zvolené kupujúcim a cena za doručenie tovaru.


Potvrdenie o prijatí objednávky:

Potvrdenie, ktoré zašle prevádzkovateľ na schránku elektronickej pošty určenú kupujúcim v kompletne vyplnenej objednávke potvrdzujúce skutočnosť, že predávajúci prijal kompletne vyplnenú objednávku a to buď emailom, alebo webovej stránky.

 

Potvrdenie o dostupnosti tovaru:
Potvrdenie, ktoré zašle prevádzkovateľ na schránku elektronickej pošty určenú kupujúcim v kompletne vyplnenej objednávke potvrdzujúce skutočnosť, že predávajúci preveril dostupnosť tovaru uvedeného v kompletne vyplnenej objednávke. Tovar je úplne alebo čiastočne dostupný na sklade predávajúceho a predávajúci akceptoval návrh na uzatvorenie zmluvy.

Webová stránka predávajúceho:
Verejný elektronický obchod nachádzajúci sa na adrese www.caje-sypane.sk v sieti Internet.


2. Povinnosti prevádzkovateľa

 

2.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že svojim zákazníkom dodá:
• správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky
• tovar ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR
2.2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú:
• Faktúru alebo Dodací list, (ktorý slúži aj ako záručný list)
2.3. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú dostatočné balenie tovaru a jeho poistenie.
2.4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:
• za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou
• za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok
2.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stornovať objednávku a možnosť jednostranného odstúpenia od zmluvy v prípade vypredania tovaru na sklade.


Nariadenie európskej únie:
2.6. Podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach uvedené na našej stránke sú len súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny prípadne jej nutričných a liečivých účinkoch. Pokiaľ chce spotrebiteľ presné informácie podložené odbornými a vedeckými štúdiami je dôležité oboznámiť sa s nimi prostredníctvom všetkých dostupných odborných zdrojov. Možné pozitívne, ale aj nežiadúce účinky potraviny treba pred použitím vždy vopred konzultovať so svojím lekárom!
2.7. Dovoľujeme si vás upozorniť, že všetky informácie na tejto stránke majú informačný charakter a v žiadnom prípade neslúžia ako náhrada liečby predpísanej lekárom. Odporúčame preto všetky vaše zdravotné problémy konzultovať s vašim ošetrujúcim lekárom, predovšetkým pokiaľ ide o tehotné a dojčiace ženy, malé deti, resp. ľudí trpiacich vážnymi ochoreniami!
• Rady, informácie a recepty, ktoré sú uvedené nenahrádzajú rady lekára. Sú len naším osobným odporúčaním. Nenesieme zodpovednosť za nesprávny výklad obsahu. Sami máte zodpovednosť za svoje zdravie.

   

3. Povinnosti kupujúceho

 

3.1. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.

3.2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.
3.3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

  

4. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

 

4.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.
4.2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.
4.3. Prijatie objednávky prevádzkovateľom bude potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii.
4.4. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia potvrdenia kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
4.5. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na adrese info@nabytokaetas.sk tým nie je dotknuté právo odstúpenia od zmluvy.
4.6. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.
4.7. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení §7 anasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

4.8. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).

4.9.Tovar nám nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá.

4.10. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

4.11. Náklady na vrátenie tovar u znáša spotrebiteľ.

4.12. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Poznámka k bodu 6. - medzi tieto sa zaraďuje napríklad tovar zhotovený na základe požiadaviek spotrebiteľa, tovar ktorý nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť ak bol zabalený a tento obal bol porušený, predaj záznamov ak bol ich ochranný obal porušený a podobne, pričom aktuálne znenie je dostupné v platnom zákone uvedenom v tomto bode.

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
4.13. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
• ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefónne číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nezdvíha telefón, atď.)
• objednaný tovar už nie je možné zaobstarať (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva)

5. Dodacie podmienky a termíny

 

5.1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcemu v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov.

5.2. Dodanie tovaru je uskutočnené slovenskou poštou, poprípade prepravnou spoločnosťou.
5.3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

5.4. Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu v čo možno najkratšej dobe (spravidla 1 - 7 dní) od prijatia elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť aj dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

5.5. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

5.6. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

   

6. Cena dopravy tovaru

 

6.1. Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné.
6.2. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke.
6.3. Tovar dodávame prostredníctvom Slovenskej pošty službou EXPRES KURIER na dobierku alebo doporučene pri platbe vopred. Pred doručením Vás bude kontaktovať kuriér. Doba doručenia je spravidla na druhy pracovný deň po odoslaní zásielky. Osobný odber tovaru je možný len pri platbe vopred v sídle spoločnosti AETAS s.r.o a po predchádzajúcej dohode.

CENNÍK POŠTOVNÉHO - EXPRES KURIÉR - doručenie kuriérom

1. NA DOBIERKU - za tovar zaplatíte kuriérovi pri doručení zásielky
2. PREVODOM - pri platbe vopred, v tomto prípade pri doručení kuriérovi neplatíte
• pri platbe vopred Vám budú platobné informácie odoslané obratom, po odoslaní objednávky

 

CENNÍK POŠTOVNÉHO - EXPRES KURIÉR - doručenie kuriérom na adresu

nasledujúci pracovný deň po expedícii tovaru

Jednotné poštovné - 4,34 €

Pri doručení na dobierku sa k cene pripočíta 0,99 €
Pri objednávke nad 60 € poštovné a balné uhradíme za Vás (v košíku je potrebné zvoliť nulové poštovné)

 

CENNÍK POŠTOVNÉHO - EXPRES KURIÉR - do Balíkoboxu 

Jednotné poštovné - 3,32 €

Potrebná platba vopred

Pri objednávke nad 60 € poštovné a balné uhradíme za Vás (v košíku je potrebné zvoliť nulové poštovné)


6.4. Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska. Poštovné poplatky do zahraničia sú kalkulované osobitne a budú oznámené kupujúcemu do 24 hodín od zaslania objednávky.
   

7. Kúpna cena a platby

 

7.1. Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode WWW.CAJE-SYPANE.SK sú uvedené v Euro vrátane dane z pridanej hodnoty.

7.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať pričom táto zmena nemá vplyv na už vytvorené objednávky.

7.3. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

• Dobierkou - za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo od kuriéra. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky aj poštovný poplatok za zaslanie tovaru na dobierku.

• Platbou vopred - za objednaný tovar kupujúci zaplatí vopred prevodom na náš účet, pri preberaní tovaru už nič neplatí.

  

8. Záruka, reklamácie

 

8.1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru - daňový doklad, prípadne záručný list (ak je súčasťou tovaru).
8.2. Záručná doba pri nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú s fyzickou osobou spotrebiteľom. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamácie z dôvodu materiálových alebo výrobných závad je možné uplatňovať len na tovar zakúpený a zaplatený u prevádzkovateľa internetového obchodu WWW.CAJE-SYPANE.SK.
8.3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.
8.4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.

8.5. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom.

8.6. V prípade, zistenia, že je očividne poškodená krabica poprípade tovar vo vnútri krabice pri preberaní od kuriéra, je nutné s kuriérom spísať reklamačný formulár a zásielku neprevziať.
Ak zistíte, že tovar je poškodený až po rozbalení zásielky doma, je nutné oznámiť to.

 

 1. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu odporúčame zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
 2. Ak predmetom reklamácie je tovar, ktorý je napríklad pevne zabudovaný, kupujúci je povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť za účelom vykonania obhliadky predmetu reklamácie predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim.
 3. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu, najneskôr však momentom, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 4. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 5. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
  2. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
  3. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
  4. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
  5. ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré však nebránia používaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 6. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, poskytnutím zľavy, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie, pričom kupujúci potvrdzuje osobné prevzatie resp. je dokladom aj potvrdenie prepravného podniku v prípade ak kupujúci osobne nepreberá reklamáciu..
 7. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote. 


Riešenie sporov

8.7. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@nabytokaetas.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
8.8. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
8.9. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

   

9. Záverečné a prechodné ustanovenia

 

9.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
9.2 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania objednávky.
9.3 Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
9.4 Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd SR. Kúpno-predajná zmluva podlieha slovenskému právu.
9.5 Copyright © CAJE-SYPANE.SK. Všetky práva vyhradené. Bez udelenia súhlasu majiteľa internetového obchodu WWW.CAJE-SYPANE.SK nemáte oprávnenie kopírovať motívy či texty alebo používať iný obsah tejto internetovej stránky pre akékoľvek účely.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 24.07.2020

 Copyright 2020 - 2024 © caje-sypane.sk